Февруари 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   

00423 - 2014 -0009 Изграждане на булевард "Александър Малинов" в ж.к. Младост над трасето на метрото между МС15 и МС16

Договаряне без обявление по ЗОП

Предмет на поръчката е изграждането на продължението на бул."Ал.Малинов" върху трасето на метрото между МС15 и МС16.

Съгласно класификацията на уличната мрежа в столицата, бул."Ал.Малинов" спада към първостепенна улична мрежа - II клас "Градска магистрала".Възложителят предоставя технически проект за изграждането на булеварда по следните части: Пътни работи, Улично осветление /конструктивна част и ел.част/, Светофарна уредба на 2 бр. кръстовища, Водоснабдяване, Отводняване на пътни платна, Канализация, Ландшафтна архитектура, План за организация на системата на обществения транспорт, в т.ч. количествени сметки. Проектното решение предвижда от км.16+650 до км.17+500, в обща ширина от 21,00 м, да се изградят две пътни платна с по три ленти в посока и разделителна ивица. В кръстовищата са проектирани необходимите уширения за допълнителни ленти за осигуряване на по-добра пропускателна способност и безопасност на движението. Конструкцията на настилката е оразмерена за много тежко движение.

В предмета на поръчката се включва и реконструкцията на пешеходен подлез под бул."Ал.Малинов" между МС15 и МС16 в ж.к. Младост по следните части: Конструктивна, Архитектурна, ВиК и Електрическа. Пешеходният подлез е съществуващ. Конструкцията му е изградена през 80-те години на миналия век, но  до момента съоръжението не е довършено и не е въведено в експлоатация.

Настоящата обществена поръчка е открита преди 01.07.2014г. и се провежда по реда на Закона за обществени поръчки /ЗОП/, обн.,ДВ, бр.28 от 2004г.; изм.бр.53 от 2004г.,бр.31,34 и 105 от 2005г., бр.18,33,37 и 79 от 2006г.,бр.59 от 2007г., бр.94, 98 и 102 от 2008г. и бр.24 и 82 от 2009г. , в сила от 09.07.2010г. изм. ДВ,бр.52 от 9 юли 2010г., изм. ДВ бр.54 от 16 юли 2010г., изм.ДВ бр.97 от 10 декември 2010г., изм. ДВ,бр. 98 от 14 декември 2010г., изм.ДВ бр.99 от 17 декември 2010г., изм. ДВ бр.19 от 8 март 2011г., изм.ДВ бр.43 от 7 юни 2011г., изм.ДВ бр. 73 от 20 септември 2011г., изм. ДВ бр.93 от 25 ноември 2011г., изм. и доп. ДВ бр.33 от 27 април 2012г., изм. ДВ бр. 38 от 18 май 2012г. и Правилник за прилагане на ЗОП , изм. ДВ бр.86/02.11.2010г., изм.ДВ бр.27 от 1 април 2011г., изм. и доп. ДВ бр.17 от 28 февруари 2012г., попр.ДВ бр.20 от 9 март 2012г., изм.ДВ бр. 82 от 26 октомври 2012г., изм. ДВ бр.15 от 2013г., и се приключва съгласно § 115 /1/ от ЗИДЗОП, ДВ бр. 40/2014г.

Информацията за освобождаване на гаранция за участие в процедура "Договаряне без обявление"

15.10.2014 16:04:00

Информация за освобождаване на гаранция за участие в процедура "Договаряне без обявление" за изграждане на бул."Ал.Малинов" в ж.к.Младост над трасето на метрото между МС15 и МС16