Февруари 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   

00423 - 2014 - 0014 Изготвяне на идеен проект за метродепо за трета метролиния oт Проекта за разширение на метрото в София

Метродепото е необходимо за осигуряване  на престой, извършнане на ежедневни прегледи, почистване и ремонтна дейност на подвижния състав на третата метролиния. Бъдещото метродепо ще бъде разположено в съответствие с отредения след измененията на подробния устройствен план терен в УПИ III, кв.2, местност "Славия", на обща площ 41,5 дка., като бъде разделено според нуждите съответстващи на броя на метровагоните на два етапа, съответно на 35,45 и 6,06 дка. Обслужваните подвижни състави на първия етап ще бъдат  30 броя с дължина 60м±2м,  всеки от които изцяло проходим и тегло на един празен влак 95 т. В краен етап дължината на подвижния състав ще бъде 80 м., като на всеки от гаражните коловози ще бъдът разположени по два влака. Комбинираното предназначение на имота, като паркинг/гараж на автобуси за масовия градски транспорт от една страна и преминаването на метротрасето на естакада от друга, предполага и специфичното конструктивно решение на депото, а имено разполагането му на височина от 5,0 до 6,0 метра от съществуващия терен с цел осигуряване преминаването на автобусите. На това ниво ще бъде изпълнено коловозното развитие на депото и изграждането на съотетните халета според предназначението им. В откритата част извън коловозната развитие да се ситуират по подходящ за площа начин административно битова сграда с ТПС и гараж, като за това се използват разработените идейни проекти при проектирането на депото в кв."Враждебна".

Идейния проект следва да обхваща следните части:

•       Част "Геоложки и хидрогеоложки проучвания"

•       Част "Геодезия с трасировачен план "

•       Част ”Архитектура и конструкции”

•       Част ”Технологична”

•       Част ”Електрозахранване и ТПС”

•       Част ”Електрически инсталации НН, вътрешно и външно осветление"

•       Част:Електрозахранване на контактната мрежа

•       Част ”В и К”

•       Част ”Отопление и вентилация”

•       Част ”Релсов път"

•       Част "Контактна мрежа”

•       Част ”Слаботокови инсталации – пожароизвестяване, телефонизация, радиооповестяване, видеонаблюдение, СОТ и часовникова инсталация”

•       Част ”Пътни работи и вертикална планировка”

•       Част: План за безопасност и здраве и пожарна безопасност

•       Част: Енергийна ефективност

•       Част: Реконструкция на съществуващата инж. инфраструктура.

 Обхват на поръчката е подробно описан в Техническото задание за проектиране, неразделна част от документацията.

- Към разработката по отделните части на проекта да се изготвят:

  • количествени сметки по окрупнени показатели;
  • технически спeцификации по отделните части от проекта, като целият проект се представи на цифров носител на dwg и doc формати и в пет екземпляра на хартиен носител;

Обявление

24.10.2014 09:46:06