Февруари 2022
ПоВтСрЧвПтСъНе
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
      

00423-2016-0006 Изработка и доставка на зимно униформено и работно облекло за работещите в Метрополитен ЕАД по обособени позиции

Изработка и доставка на зимно униформено и работно облекло за работещите в "Метрополитен" ЕАД по обособени позиции:

Обособена позиция №1: Изработка и доставка на комплекти мъжко и дамско зимно униформено облекло;

Обособена позиция №2: Изработка и доставка на мъжки и дамски зимни униформени обувки;

Обособена позиция №3: Изработка и доставка на комплекти мъжко и дамско зимно работно облекло;

Обособена позиция №4: Изработка и доставка на мъжки и дамски зимни работни обувки.

ВАЖНО!!!: Обществената поръчка е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хора с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава- членка на Европейския съюз при  условие, че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Съгласно Решение № 551 на Министерски съвет от 2014 г. за утвърждаване на Списъка на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на ЗОП (доп. с Решение №278 на МС от 28.04.2015г.), същите следва да са производители на облеклата за съответната обособена позиция, за която подават оферта.

В процедурата е допустимо да подават оферти и лица, които не са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, но когато за посочената в офертата обособена позиция участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистър по чл. 16г, ал. 7 от ЗОП и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници няма да се разглеждат и оценяват. 

  Участниците могат да участват за всяка "обособена позиция" поотделно, като могат да подават оферта за една или за повече обособени позиции .

Срокът за изпълнение на договора за всяка обособена позиция е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договора за обществената поръчка.

Обявление

06.04.2016 13:58:11