Февруари 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   

00423 - 2014 - 0004 Трета метролиния -Депо бул. Ботевградско шосе - бул. Вл.Вазов - жк Овча купел, Първи етап - от км 4+950 до км 11+966,34

Предмет на настоящата обществена поръчка е проектирането и изпълнението на първия етап от Проекта за разширение на метрото в София, трета метролиния с трасе което обхваща подземния участък от км.4+950 до км.11+966,34 със следното трасе: бул."Вл.Вазов", ул."Професор Милко Бичев", бул."Евлоги и Христо Георгиеви", "Орлов мост", бул."В.Левски", бул."Патриарх Евтимий", бул."Прага", ул.Георги Софийски", Медицинска академия/Медицински комплекс - университетски комплекс, кръстовището на бул."България" и бул.Иван Гешов", ул."Кюстендил", кв. Красно село - ул."Житница".

Общата дължина на участъка е 7016,34м. По трасето се предвиждат за изграждане 7 бр. метростанции. Поръчката е разделена на четири, обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Участък от км 11+966,34 (стартова шахта на ТПМ) до км. 8+996,69 (край на МС 11) с 2 бр. метростанции;

Обособена позиция № 2: Участък от км 8+996,69 (край на МС 11) до км.6+561,05 (край на МС 8) с 3 бр. метростанции;

Обособена позиция № 3: Участък от км 6+561,05 (край на МС 8) до км.4+950 с 2 бр. метростанции и тунелен участък;

Обособена позиция № 4: Тунелен участък изпълняван с тунелно-пробивна машина (ТПМ) от км 11+966,34 (стартова шахта) до км 5+248,57 (изходна шахта).

 Линк към АОП:

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333131353639

Настоящата обществена поръчка е открита преди 01.07.2014г. и се провежда по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП), обн., ДВ, бр.28 от 2004г.; изм. бр.53 от 2004г. , бр.31, 34 и 105 от 2005г., бр.18, 33, 37 и 79 от 2006г., бр.59 от 2007г., бр.94, 98 и 102 от 2008 г. и бр.24 и 82 от 2009г., в сила от 09.07.2010г. изм. ДВ. бр.52 от 9 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г. изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.73 от 20 Септември 2011г., изм. ДВ. бр.93 от 25 Ноември 2011г.,изм. и доп. ДВ. бр.33 от 27 Април 2012г., изм. ДВ бр.38 от 18 май 2012г.и Правилник за прилагане на ЗОП, изм. ДВ бр.86/02.11.2010г., изм. ДВ. бр.27 от 1 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2012г., попр. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм.  ДВ бр.82 от 26 октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 2013г., и се приключва съгласно §115 (1) от ЗИДЗОП, ДВ, бр.40/2014 г.