Процедури по ЗОП до 2019 г.

00423-2017-0012 Доставка на резервни части и компоненти за радиотелевизионно, съобщително и сродни видове оборудване за системи, поддържани от служба АТДВ и СВ съгласно приложени технически спецификации

05.05.2017 11:01:33

Обществената поръчка е за доставка на резервни части и компоненти за радиотелевизионно,съобщително и сродни видове оборудване за системи, поддържани от служба "АТДВ и СВ", необходими за поддръжка на съоръженията на метрото в добро техническо състояние за гарантиране за сигурността и безаварийната му работа. Доставените резервни части следва да са в пълно съответствие със Техническите спецификации за резервни части - Приложение към документацията за участие. Срокът за изпълнение на договора е 6 (шест) месеца, считано от датата на сключване на договора.