Процедури по ЗОП до 2019 г.

00423-2016-012 Изработка и доставка на зимно униформено облекло за работещите в "Метрополитен" ЕАД

24.11.2016 11:03:52

В обхвата на обществената поръчка се включва разработване на модели,изработка и доставка на 475 (четиристотин седемдесет и пет) комплекта мъжко зимно униформено облекло и 338 (триста тридесет и осем) комплекта дамско зимно униформено облекло.

00423 - 2016 - 0008 Проект за разширение на метрото в София: Трета метролиния – Втори етап – Участък от км. 11+966,4 /11+941,33/ до км. 15+749,00 с четири метростанции

11.07.2016 10:43:00

Настоящата поръчка обхваща работно проектиране по всички проектни части, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на участък от ІІІ-та метролиния, съгласно изискванията на Възложителя. Общата дължина на участъка е 3805 м. По трасето се изграждат четири подземни метростанции - МС15, МС16, МС17 и МС18. В участъка на трасето между МС15 и МС16 е предвидена вентилационна уредба. В началото на участъка, в зоната на метродепо „Земляне”, метротрасето минава по естакада, пресича надземно р. „Владайска” и след това посредством рампа влиза в тунел. В Идейния проект на Възложителя изпълнението на тунела се предвижда да се извърши по открит способ от ул. „Овча Купел” до МС16 и по тунелен способ от МС16 до МС18. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции: Първа обособена позиция - Участък от км 11+941,33 до км 14+277,56 с дължина 2336,23м и 2 /две/ подземни метростанции. Втора обособена позиция - Участък от км 14+277,56 до км 15+749,00 с дължина 1471,44м, 2 /две/ подземни метростанции и ж.п. спирка.

00423-2016-0007 Избор на инженер–консултант за Проект за трета метролиния: Проектиране и строителство на метродепо Земляне, метроучастък от км. 4+320 до км. 4+950 и системи за управление от км. 4+320 до км. 11+966,34 и метродепо

06.06.2016 10:52:00

Настоящата поръчка е за избор на изпълнител на инженерно-консултантски услуги за: Проект за разширение на метрото в София, трета метролиния – Бул. „Ботевградско Шосе” - бул. "Владимир Вазов" - Централна градска част – жк "Овча Купел" - Първи етап със следните подобекти: 1) Проектиране и строителство по всички проектни части на метродепо "Земляне" за техническа поддръжка и престой на подвижния състав за трета метролиния; 2) Проектиране и строителство по всички проектни части на подземен метроучастък от км.4+320 до км.4+950 с една подземна метростанция, включително служебна ж.п. връзка; 3) Проектиране и изпълнение на системи за управление на подвижния състав в метроучастък от км.4+320 до км.11+966,34 и метродепо "Земляне", както следва: Система за телекомуникационно управление на влаковото движение (СВТС); Транспортно-комуникационна система; Интегрирана радио-комуникационна система; SCADA система за централизиран контрол и управление на тяговото електрозахранване; Система за автоматични перонни преградни врати (САППВ). Опция: Към обществената поръчка е предвидена възможност за възлагане на инженерно-консултантски услуги и за ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ – БУЛ. „БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ” – БУЛ. „ВЛАДИМИР ВАЗОВ” – ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ – ЖК „ОВЧА КУПЕЛ”; ВТОРИ ЕТАП - ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА УЧАСТЪК ОТ КМ.11+966,34/11+941,33/ ДО КМ.15+746,37 С ЧЕТИРИ МЕТРОСТАНЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Участък от км 11+941,33 до км 14+277,56 с две подземни метростанции II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Участък от км 14+277,56 до км 15+749,00 с две подземни метростанции и Системи за управление на метровлаковете от км 11+966,34 до км 15+749,00 с четири метростанции, в това число бордово оборудване за метровлаковете.