00423-2017-0007 Предоставяне на застрахователни услуги за срок от две години по обособени позиции

ПРОЦЕДУРА “ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ“ ПО ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Предоставяне на застрахователни услуги за срок от две години по обособени позиции:
Обособена позиция №1: Застраховка „Злополука“ на пътниците в метрото;
Обособена позиция №2: Застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка „КАСКО“ на моторни превозни средства, собственост на „Метрополитен“ ЕАД, по приложени списъци

Обявление

15.03.2017 15:20:15

Протоколи

15.06.2017 16:18:21