Публични покани, обявени до 15.04.2016 г.

ID 9052797 Топлоизолация на административната сграда на Метрополитен ЕАД на адрес: гр.София, ул.Княз Борис І № 121

14.04.2016 10:26:13

Настоящата обществена поръчка е с обект СМР, изпълнението на която включват следните дейности: - доставка и монтаж на фасадно тръбно скеле; - обрушване на външната мазилка по фасадите на сградата; - изхвърляне на отпадъци от обрушена мазилка; - доставка и полагане на топлоизолация по фасади с EPS 60 мм, мрежа, двукратно шпакловане, нанасяне на дълбокопроникващ грунд за силиконова мазилка, ъгли с мрежа и водобрани за топлоизолация и всички свързани с това разходи; - доставка и полагане на топлоизолация по фасади с EPS 20 мм (обръщане на прозорци), мрежа, двукратно шпакловане, нанасяне на дълбокопроникващ грунд за силиконова мазилка, ъгли с мрежа и водобрани за топлоизолация и всички свързани с това разходи; - доставка и полагане на силиконова цветна драскана мазилка и всички свързани с това разходи; - доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни водобрани и всички свързани с това разходи. При монтажа на подпрозоречните первази е необходимо первазът да бъде закрепен така, че осигури добро отводняване на прозореца. Издадената част от фасадата е минимум 30 мм.; - боядисване на дървена дограма (почистване от стара боя, възстановяване и боядисване) и всички свързани с това разходи; - демонтаж на стари водосточни тръби и всички свързани с това разходи; - извозване на отпадъци от водосточни тръби; - доставка и монтаж на нови водосточни тръби и всички свързани с това разходи. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е не повече от 4 (четири) месеца, считано от датата на сключване на договора.

ID 9051249 Отстраняване на локални течове, течове от пукнатини, течове от дилатационни фуги и площни течове на перони, вестибюли, стълбища, служебни помещения и др. на метростанциите и прилежащите им тунелни от метростанция Обеля до метростанция Младост

14.03.2016 13:54:00

Настоящата обществена поръчка е с обект СМР, изпълнението на която се състои в отстраняване на локални течове, течове от пукнатини, течове от дилатационни фуги и площни течове на перони, вестибюли, стълбища, служебни помещения и др. на метростанциите и прилежащите им тунелни от метростанция "Обеля" до метростанция "Младост". Изпълнителят на обществената поръчка трябва да има готовност готовност за аварийно отстраняване на възникнали течове до 24 часа от подаване на заявката от Възложителя Извършването на строително-монтажните работи в тунелната конструкция трябва да е от 00:30 ч до 03:30ч. при изключено напрежение на контактната релса. При изпълнение на строително-монтажните работи, обект на настоящата обществена поръчка Изпълнителят трябва да спазва изискванията на действащото законодателство. Дейностите по СМР се възлагат от Възложителя при възникнала необходимост от извършването им.

ID 9049639 Задължителна застраховка Трудова злополука на работници и служители на Метрополитен ЕАД, определени по длъжности и числен състав от възложителя, съгласно действащата Наредба за задължително застраховане за риска трудова злополука

15.01.2016 14:39:15

Настоящата обществена поръчка е с обект «Услуга», която включва предоставяне на застрахователна закрила върху интересите на възложителя, чрез поемане на риск от настъпване на застрахователни събития, съгласно одобрена от възложителя Техническа спецификация - Приложение 2 към документацията за участие. В срока на действие на застраховката възложителят предвижда опция - възможност за писмено възлагане на допълнително застраховане на новоназначени служители и работници на определените в Техническата спецификация рискови длъжности при индивидуална застрахователна премия, посочена в ценовото предложение на изпълнителя и при условията на договора. При изпълнение на услугата следва да се спазват разпоредбите на Кодекс за застраховането, подзаконовите актове по прилагането му, както и Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му.

ID 9048603 - Доставка на тръби, фасонни части, фитинги и арматура за монтаж по система Grooved Piping System

07.12.2015 11:00:29

Настоящата обществена поръчка е с обект «доставка», изпълнението на която се състои в доставка на поцинковани тръби, фасонни части и арматура за монтаж по система Grooved Piping System. Доставката следва да се извърши съгласно одобрено от възложителя Техническо задание – Приложение към документацията за участие. Доставката се извършва с транспорт на изпълнителя. Доставките на стоките ще се извършват от изпълнителя франко гр. София, "Метрополитен" ЕАД, склад на МС "Сливница" Срокът за изпълнение на обществената поръчка е не повече от 30 (тридесет) календарни дни

ID 9048471 Проектиране и внедряване на система за дистанционен мониторинг на стрелките на МС "Младост 1"

03.12.2015 10:13:53

Настоящата обществена поръчка е с обект «услуга», изпълнението на която се състои в разработване на пилотен проект и внедряване на система за дистанционен мониторинг на стрелките на МС "Младост 1". Системата за мониторинг на стрелки трябва да служи за следене на системите за управление на стрелки, чрез централизирано сканиране от стаята на диспечера. Инсталираната система ще служи за оценяване състоянието на стрелките. Измерените данни, събрани от съответните модули, трябва да се съхраняват на сървър посредством индустриални интерфейси за комуникация. Визуализацията на съхранените данни трябва да се извършва с процеси в сървъра. Всички измерени данни трябва да се сравняват със съответните референтни графики, което ще позволи на системата да генерира съобщения за възможни бъдещи повреди. Нужната информация трябва да бъде достъпна, чрез лесен за употреба графичен интерфейс, за да се гарантира лесен и бърз достъп в случай на аларми. Поведението на стрелката трябва да се интерпретира, чрез визуализация на получените графики във времето. Системата трябва да позволява отдалечен достъп до информацията, чрез интернет или интранет връзка.

ID9048239 Абонаментно техническо обслужване в гаранционен срок на асансьори и ескалатори, монтирани в МС Александър Малинов (МС14), МС Акад. Александър Теодоров-Балан (МС15), МС Бизнес парк (МС16), МС Искърско шосе (МС21) и МС Софийска света гора (МС22)

30.11.2015 10:27:00

Настоящата обществена поръчка е с обект «услуга», изпълнението на която се състои в абонаментно техническо обслужване в гаранционен срок на асансьори и ескалатори. Абонаментното техническо обслужване на асансьорите и ескалаторите включва: профилактика, смазване, почистване, дейности по настройване и регулиране, извършването на всички функционални проверки и технически обслужвания на асансьорите, определени в действащите нормативни документи, както и 24-часово непрекъснато аварийно обслужване, както и всички дейности определени в Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори, посл.изм.(ДВ.бр.88/2014г.).