Събиране на оферти с обява или покана до определени лица