Събиране на оферти с обява или покана до определени лица до 2019 г.