Процедури по ЗОП, обявени до 15.04.2016 г.

00423-2016-0006 Изработка и доставка на зимно униформено и работно облекло за работещите в Метрополитен ЕАД по обособени позиции

06.04.2016 13:55:00

Изработка и доставка на зимно униформено и работно облекло за работещите в "Метрополитен" ЕАД по обособени позиции: Обособена позиция №1: Изработка и доставка на комплекти мъжко и дамско зимно униформено облекло; Обособена позиция №2: Изработка и доставка на мъжки и дамски зимни униформени обувки; Обособена позиция №3: Изработка и доставка на комплекти мъжко и дамско зимно работно облекло; Обособена позиция №4: Изработка и доставка на мъжки и дамски зимни работни обувки. Предметът на настоящата обществена поръчка е изработка и доставка на зимно униформено и работно облекло за служителите на „Метрополитен” ЕАД . Изделията се изработват в пълно съответствие с технологичните и конструкционни изисквания на възложителя, описани в настоящата документация, както и на представените от изпълнителя образци (мостри). Техническите характеристики на готовото изделие и вложените в него материали следва да съответстват на изискванията на възложителя по реда на документацията за участие. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали трябва да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени образците, с който участникът е определен за изпълнител. Облеклото трябва да бъде с качество, отговарящо на съответните стандарти и на техническите изисквания на Възложителя, посочени за всяка обособена позиция в Техническо задание, както следва: - За Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2: Технически изисквания за мъжко, дамско зимно униформено облекло и обувки – Приложение 4 от настоящата документация; - За Обособена позиция №3 и Обособена позиция №4: Технически изисквания за специално работно облекло и обувки – Приложение 5 от настоящата документация. Отделните доставки се изпълняват след конкретна заявка на Възложителя. Означаването на размера на облеклата да се извърши съгласно БДС EN 13402-3:2005 или еквивалент. Представените мостри на облеклата задължително да са с етикети съдържащи производител, състав на основния материал, размер, символи за поддържане на изделието. Доставката е DDP „Метрополитен” ЕАД, гр. София, депо "Обеля". Обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции: Обособена позиция №1: Изработка и доставка на комплекти мъжко и дамско зимно униформено облекло; Обособена позиция №2: Изработка и доставка на мъжки и дамски зимни униформени обувки; Обособена позиция №3: Изработка и доставка на комплекти мъжко и дамско зимно работно облекло; Обособена позиция №4: Изработка и доставка на мъжки и дамски зимни работни обувки. Участниците могат да участват за всяка "обособена позиция" поотделно, като могат да подават оферта за една или за повече обособени позиции. Срокът за изпълнение на договора за всяка обособена позиция е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договора за обществената поръчка.

00423-2016-0005 Подмяна на осветлението на МС Люлин с LED-осветителни тела, съгласно одобрено от възложителя Техническо задание

05.04.2016 14:09:35

Предметът на настоящата обществена поръчка включва предварително проучване и избор на осветителни тела с параметри, съответстващи на изискванията на възложителя; демонтиране на съществуващите луминисцентни осветителни тела; доставка и монтаж на нови LED - осветители и свързването им към съществуващата захранваща кабелна мрежа; изпитания и функционални проби на новите системи за осветление; извозване на демонтираните осветителни тела до пункт за изкупуване на вторични суровини; извозване на демонтиранираните луминисцентни тръби и предаване в депо за обезвреждане на опасни отпадъци. Демонтирането на съществуващите луминисцентни осветителни тела, монтажа на доставените LED - осветителни тела и свързването им към захранващата кабелна мрежа следва да се извършва след спиране движението на влаковете (в интервала от 00:30 ч. до 04:30 ч.) по предварително съгласуван със служба "Електроснабдяване" подробен график. Максималният срок за изпълнение на поръчката е 4 (четири) месеца, считани от датата на подписване на договора.

00423-2016-0003 Доставка на резервни части, измервателна апаратура, инструменти и оборудване за служба Автоматика и телемеханика за движението на влаковете и съобщителни връзки за 2016 г.

01.02.2016 10:45:00

Обществената поръчка е за доставка на резервни части, измервателна апаратура, инструменти и оборудване за служба "Автоматика и телемеханика за движението на влаковете и съобщителни връзки", необходими за поддръжка на съоръженията на метрото в добро техническо състояние и са гаранция за сигурността и безаварийната му работа. Доставката трябва да бъде в съответствие с одобрено от възложителя Техническо задание – Приложение 4 от документацията. Резервните части, измервателната апаратура, инструментите и оборудването по видове, сигнатура и количество са описани в Технически спецификации – Приложение 5 към настоящата документация. Доставените резервни части, измервателна апаратура, инструменти и оборудване трябва да бъдат оригинални, нови, неупотребявани и да не са рециклирани. Доставените резервни части да бъдат придружени от документи на български език, удостоверяващи тяхното качество и произход (сертификат за произход), гаранционни срокове и условия за съхранение, срокове на експлоатация и др. технически изисквания. Доставката е DDP „Метрополитен” ЕАД, гр. София, депо "Обеля". Срокът за изпълнение на договора е 9 (девет) месеца, считано от датата на сключване на договора за обществената поръчка.

00423-2016-0002 Проект за разширение на метрото в София: Трета метролиния – бул. Ботевградско шосе - бул.Вл.Вазов - Централна градска част - ж.к. Овча купел: Първи етап - от км 4+320 до км 4+950 с една метростанция

08.01.2016 10:50:00

Предмет на настоящата обществена поръчка е част от Първи етап от изграждането на третата метролиния. Общата дължина на участъка е 630м. По трасето се изгражда една метростанця /МС5/. Оборотът на подвижния състав става с "бретел" преди МС6. За постигане на по-голяма оперативност след МС5 в посока МС6 се монтира "S" връзка на релсовия път в направление ляв-десен коловоз. На 20м. преди началота на МС5, на релсовия път, се монтира отбивачка. Условно, като начало на строителството на Първи етап, се приема оборотния участък след МС6 на км.4+950. Участъкът от МС5 до МС6 е подземен с преминаване под жп линиите в направление София - Пловдив. Технологията на изграждане на двупътния тунел, предложена в идейния проект, е Нов Австрийски Тунелен Метод /НАТМ/. В междустанционния участък, при км.4+720, в района на междустанционната вентилационна уредба /ВУ/ и транзитна водоотливна станция /ТВС/, се предвижда изграждането на служебна еднопътна тунелна жп връзка с националната жп мрежа, по която ще става вкарването на подвижния състав. Горното строене на релсовия път за тази връзка се предвижда да бъде изпълнено с дървени или бетонни траверси и релсов път за придвижване на дизелов локомотив. Метростанция 5 е ситуирана от км.4+340 до км.4+454. Ситуирането на станциията е съобразено с пътникопотока и нормативния пешеходен изохрон за обслужване на прилежащите жилищни територии, зони за търговия, обслужване и трудова дейност. Предвидена е и трансферна връзка с наземните видове транспорт. Входовете на метростанцията съгласно Идейния проект са оборудвани с общофункционални асансьори, които ще се ползват и от лица с физически увреждания, както и с ескалатори за преодоляване на разлика във височините по-голяма от 4,0м. Предвижда се Метростанция 5 да е със странични перони. На перона и вестибюла се предвижда разполагането на визуална информация и рекламни площи. Предвижда се пероните да са преградени към коловозите с преградни остъклени стени с височина до 150 см., които не са предмет на настоящата процедура. Финансирането на проекта е от Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" - Проект за разширение на метрото в София - I етап и местно съфинансиране.

00423-2016-0001 Абонаментно техническо обслужване на асансьори и ескалатори, монтирани в МС Александър Малинов (МС14), МС Акад. Александър Теодоров - Балан (МС15), МС Бизнес парк (МС16), МС Искърско шосе (МС21) и МС Софийска света гора (МС22)

07.01.2016 13:53:00

Пълният обхват на поръчката e абонаментно техническо обслужване и аварийни ремонтни дейности за срок от 4 (четири) години, включващи извършване на задължителна месечна профилактика и диагностика, поддръжка и всички видове ремонтни дейности (отстраняване на повреди, износване и други проблеми по време на експлоатацията) на асансьори и ескалатори, собственост на "Метрополитен" ЕАД, както и на прилежащата към тях апаратура, съгласно изискванията на техническото задание /Приложение № 4/, неразделна част от документацията за участие, в т.ч. доставка на необходимите резервни части. Съоръженията са с производители ORONA и SJEC.

00423-2015-0013 Разпределение и снабдяване с природен газ на обектите от Промишлената газова система на Метрополитен ЕАД в депо Обеля по обособени позиции

07.12.2015 14:09:00

Договаряне без обявление по чл.103, ал.2, т.2 от ЗОП за: Разпределение и снабдяване с природен газ на обектите от Промишлената газова система на Метрополитен ЕАД в депо Обеля с адрес: гр.София, ул. Обелско шосе №11 по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на природен газ за Корпус 1, хале 1 на депо Обеля; Обособена позиция №2: Доставка на природен газ за Корпус 1, хале 7 на депо Обеля; Обособена позиция №3: Доставка на природен газ за АБС, депо Обеля; Обособена позиция №4: Доставка на природен газ за Корпус 3, депо Обеля.

00423-2015-0012 Осигуряване на медицинско обслужване на персонала на "Метрополитен" ЕАД по задание на възложителя

24.11.2015 09:40:13

Предметът на настоящата обществена поръчка е осигуряване на доболнични здравни услуги, определени по вид, обем и цена за работници и служители на „Метрополитен” ЕАД и с отстъпка от 20% /двадесет процента/ за членовете на техните семейства. Числеността на персонала на „Метрополитен” ЕАД към настоящия момент е около 1790 /хиляда седемстотин и деветдесет/ човека. Срокът за изпълнение на поръчката е: 36 (тридесет и шест) месеца, считани от датата на подписване на договора.