Процедури по ЗОП, обявени до 15.04.2016 г.

00423-2015-0002 Проект за разширение на метрото в София, трета метролиния, първи етап: Доставка на метровлакове и изпълнение на системи за управление

15.01.2015 10:41:00

Поръчката е за доставка на 20 броя метровлака с дължина на влака 60м±2м за третата линия на метрото в София и проектиране, доставка и монтаж и функционални изпитания на следните системи, свързани с управлението на метровлаковете: - Система за телекомуникационно управление на влаковото движение (СВТС) по метролинията и депото - ниво на безопасност SIL4 (Safety Integrity Level), съгласно стандарт EN 61508 (или еквивалентен) и ниво на автоматизация 3 (Grades of Automation) GoA 3, съгласно стандарт IEC 62290 (или еквивалентен). - Транспортно-комуникационна система - ниво на безопасност SIL3 съгласно стандарт EN 61508 (или еквивалентен) и стандарт EN 50159:2010 (или еквивалентен) за системи за съобщения, сигнализация и обработка на данни и съобщения, свързани със сигурността в предавателни системи. -Интегрирана радио-комуникационна система - SCADA система за централизиран контрол и управление на тяговото електрозахранване - ниво на безопасност SIL3, съгласно стандарт EN 61508 (или еквивалентен). - Система за автоматични перонни преградни врати (САППВ) - Обучение и съдействие при първоначална експлоатация и гаранционна поддръжка. Окомплектовка, специални инструменти и тестово оборудване за подвижен състав и системи за управление. Доставката на 20 метровлака и изброените системи, които трябва да се изпълнят са за първия етап от Проекта за разширение на метрото в София, трета метролиния с трасе което обхваща подземния участък от км.4+950 до км.11+966,34. Общата дължина на участъка е 7016,34м. По трасето се предвиждат за изграждане 7 бр. метростанции. Опция: Към обществената поръчка е предвидена възможност за доставката на допълнителни 10 метровлака и изброените системи, които са предвидени за изпълнение на следващи етапи от Проекта за разширение на метрото в София, трета метролиния с трасе което обхваща участъците от км 0+000 до км 4+950 и от км 11+966,34 до км 15+769,498 или част от тях. Общата дължина на участъците е 8 753,16м. По трасето се предвиждат за изграждане 9 бр. метростанции. Горните работи ще бъдат изпълнени на база Договор с фиксирана обща цена.

00423-2015-0001 - Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на "Метрополитен" ЕАД за 2015 г. и 2016 г. по обособени позиции

13.01.2015 09:33:00

Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнители за предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на "Метрополитен" ЕАД за 2015 г. и 2016 г. по три обособени позиции, включващи следните видове застраховки: Обособена позиция №1: Задължителна застраховка "Трудова злополука" на работници и служители на "Метрополитен" ЕАД, определени по длъжности и числен състав от Възложителя, съгласно Наредба за задължително застраховане за риска "Трудова злополука" /"ДВ" бр. 15 / 2006 г./; Застраховка "Злополука и Общо заболяване" на работниците и служителите на "Метрополитен" ЕАД, съгласно т.7.2 от КТД; Обособена позиция №2: Застраховка "Злополука" на пътниците в метрото; Обособена позиция №3: Застраховка "Гражданска отговорност" на служебни МПС; Застраховка "КАСКО" на служебни МПС. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 месеца.

00423-2014-0016 Отпечатване и доставка на ценни образци за нуждите на Метрополитен ЕАД - ролкови хартиени карти за еднократно пътуване за метро на територията на Столична община

12.12.2014 14:03:32

Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на: Отпечатване и доставка на ценни образци за нуждите на "Метрополитен" ЕАД - ролкови хартиени карти за еднократно пътуване с метро на територията на Столична община, съгласно одобрени от възложителя технически изисквания

00423-2014-0015 Доставка на топлинна енергия за нуждите на "Метрополитен" ЕАД

20.11.2014 10:52:55

Процедура на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП.

00423 - 2014 - 0010 Инженер-консултант за трета метролиния-бул.Ботевградско шосе-бул.Вл.Вазов-ЦГЧ-жк Овча купел,Първи етап

19.11.2014 12:05:14

Открита процедура по ЗОП за избор на:Инженер-консултант за "Проект за разширение на метрото в София, трета метролиния- бул."Ботевградско шосе" - бул."Владимир Вазов" - Централна градска част - ж.к."Овча купел"; Първи етап - от км. 4+950 до км.11+966,34

00423 - 2014 - 0011 Битово сметосъбиране и сметоизвозване от обектите на "Метрополитен" ЕАД

05.11.2014 14:01:00

Предметът на настоящата обществена поръчка е сметосъбиране и извозване на битови отпадъци от метростанциите, административните сгради и депо „Обеля” – „Метрополитен” ЕАД.