Процедури по ЗОП, обявени до 15.04.2016 г.

00423 - 2014 - 0004 Трета метролиния -Депо бул. Ботевградско шосе - бул. Вл.Вазов - жк Овча купел, Първи етап - от км 4+950 до км 11+966,34

05.11.2014 13:48:50

Открита процедура по ЗОП Избор на изпълнители за: ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ - ДЕПО "БУЛ. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ - БУЛ. "ВЛАДИМИР ВАЗОВ" – ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - ЖК "ОВЧА КУПЕЛ", ПЪРВИ ЕТАП – ОТ КМ 4+950 ДО КМ 11+966,34 ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Участък от км 11+966,34(стартова шахта на тунелно-пробивна машина) до км 8+996,69(край на МС 11) с 2 бр. метростанции; II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Участък от км 8+996,69 (край на МС 11) до км 6+561,05 (край на МС 8) с 3 бр. метростанции; III.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: Участък от км 6+561,05 (край на МС 8) до км 4+950 с 2 бр. метростанции и тунелен участък; IV. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: Тунелен участък, изпълняван с тунелно-пробивна машина (ТПМ) от км 11+966,34 (стартова шахта) до км 5+248,57 (изходна шахта).

00423 - 2014 - 0014 Изготвяне на идеен проект за метродепо за трета метролиния oт Проекта за разширение на метрото в София

24.10.2014 11:29:00

Поръчката е за проектиране на метродепо за трета метролиния във фаза: Идеен проект.

00423 - 2014 - 0013 Реконструкция на бул."Александър Малинов" от бул."Андрей Сахаров" до бул."Цариградско шосе"

17.10.2014 16:20:00

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с реконструкцията на бул. „Александър Малинов“ в участъка от бул. „Андрей Сахаров“ до бул. „Цариградско шосе“.

00423 - 2014 -0009 Изграждане на булевард "Александър Малинов" в ж.к. Младост над трасето на метрото между МС15 и МС16

15.10.2014 16:06:00

Изграждане продължението на бул."Александър Малинов" върху трасето на метрото между МС15 и МС16

00423 - 2014 - 0005 Изработка и доставка на лятно униформено облекло за нуждите на "Метрополитен" ЕАД по обособени позиции

07.10.2014 10:54:00

Предметът на настоящата обществена поръчка е изработка и доставка на лятно униформено облекло за служителите на „Метрополитен” ЕАД . Облеклото трябва да бъде с качество, отговарящо на съответните стандарти и на техническите изисквания на Възложителя.

00423 -2014 - 0012 Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на "Метрополитен" ЕАД по обособени позиции

26.09.2014 09:18:00

Настоящата обществена поръчка е за доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на "Метрополитен" ЕАД. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали, хартия и хартиени продукти; Обособена позиция№2: Доставка на консумативи за офис техника по приложена спецификация. Участниците могат да подават оферта за една или за двете обособени позиции.

00423 - 2014 - 0007 Доставка на лятно специално работно облекло за нуждите на Метрополитен ЕАД в съответствие с утвърдени от възложителя технически изисквания по обособени позиции

07.11.2014 11:43:00

Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнители за: „Доставка на лятно специално работно облекло за нуждите на „Метрополитен” ЕАД в съответствие с одобрени от възложителя технически изисквания по обособени позиции”. Поръчката е разделена на две обособени позиции: 1.Обособена позиция №1: Доставка на лятно специално работно облекло; 2.Обособена позиция №2: Доставка на летни работни обувк