Процедури по ЗОП, обявени до 15.04.2016 г.

00423 - 2015 - 0011 Оптимизация на работещата Транспортно-Комуникационна система (ТКС) на втори диаметър на Софийското метро (система OTN-X3M-10G)

13.10.2015 14:23:43

Обществената поръчка включва следните дейности: - Изготвяне на работен проект за оптимизацията на работещата OTN система на втори диаметър на Софийското метро с цел включване на МС „Люлин“, МС „Западен парк“, МС „Вардар“, МС „Константин Величков“, МС „Опълченска“ и МС “Сердика“ към система OTN-X3M-10G. Действащата система OTN-X3M-10G е описана в Раздел II на Утвърденото от възложителя задание, приложение към настоящата документация за участие. - Доставка на всички необходими материали и оборудване (в т.ч. шкафове, патч корди, оптични приемо-предаватели и др.) за осъществяване на настоящата поръчка. - Демонтаж на втория информационен възел от метростанциите от участъка „Централна Жп. гара“ – „Джеймс Баучер“ и реконфигуране на работещата OTN-X3M-10G, без да се нарушава нормалната и работа. На станциите от този участък трябва да остане само един работещ информационен възел. - Монтаж на освободеното оборудване на метростанциите от участъка МС „Люлин“ – МС „Сердика“ и преконфигуриране на ТКС за втори диаметър с цел включване на МС „Люлин“, МС „Западен парк“, МС „Вардар“, МС „Константин Величков“, МС „Опълченска“ и МС “Сердика“ към Транспортно-комуникационна система OTN-X3M-10G, без да се нарушава нормалната и работа. - Конфигуриране на OTN-X3M-10G с цел осигуряване на Ethernet/IP свързаност между МС „Люлин“, МС „Западен парк“, МС „Вардар“, МС „Константин Величков“, МС „Опълченска“, МС “Сердика“ и ЦДП. Срокът за изпълнение на поръчката е: 4 (четири) месеца, считано от датата на подписване на договора.

00423-2015-0010 Въоръжена физическа охрана на обекти на Метрополитен ЕАД, разположени на територията на депо Обеля

19.08.2015 14:17:45

Обществената поръчка е за осигуряване на въоръжена физическа охрана на недвижими имоти, имущество и оборудване, както и прилежащите към тях двор и складови помещения, намиращи се в гр. София на адрес ул. Обелско шосе №11. Срокът за изпълнение на поръчката е: 36 (тридесет и шест) месеца, считано от 01.11.2015 г.

00423-2015-0009 Доставка на резервни части, материали, измервателна апаратура, инструменти и машини за служби Електроснабдяване, Електромеханика и ЖП и ИС за 2015 г. по обособени позиции

12.08.2015 14:25:00

Открита процедура по ЗОП за: Доставка на резервни части, материали, измервателна апаратура, инструменти и машини за служби "Електроснабдяване", "Електромеханика" и "ЖП и ИС" за 2015 г. по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на резервни части, материали и измервателна апаратура за служба "Електроснабдяване"; Обособена позиция №2: Доставка на резервни части, материали и инструменти за служба "Електромеханика"; Обособена позиция №3: Доставка на резервни части и машини за служба "ЖП и ИС". Участниците могат да участват за всяка "обособена позиция" поотделно, като могат да подават оферта за една или за повече обособени позиции . Срокът за изпълнение на договора за всяка обособена позиция е 6 (шест) месеца, считано от датата на сключване на договора за обществената поръчка.

00423-2015-0008 Доставка на резервни части за метровагони серии 81.717/14 и 81.740/41 и резервни части, измeрвателна апаратура, инструменти и оборудване за служба "АТДВ и СВ" за 2015 г. по обособени позиции

15.07.2015 11:21:05

Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнители на: Доставка на резервни части за метровагони серии 81.717/14 и 81.740/41 и резервни части, измервателна апаратура, инструменти и оборудване на служба "АТДВ и СВ" за 2015 г. по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на резервни части за метровагони серии 81.717/14 и 81.740/41 за 2015 г. Обособена позиция №2: Доставка на резервни части, измервателна апаратура, инструменти и оборудване на служба "АТДВ и СВ" за 2015 г.

00423-2015-0007 Подмяна на разпределителна уредба РУ 0,4 kV в ТПС 18 - депо Обеля

08.07.2015 09:17:00

Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на подмяна на разпределителната уредба, включваща предварително проучване, проектиране, демонтаж на старите и монтаж на нови съоръжения, въвеждане в експлоатация и адаптиране към съществуващата система за дистанционно управление и сигнализация, съгласно одобрено от възложителя Техническо задание. Срокът за доставка на оборудването следва да бъде до четири месеца, считани от датата на сключване на договора. Подмяната на разпределителната уредба и въвеждането й в експлоатация да бъде до два месеца от датата на доставка на оборудването. Производственият гаранционен срок на оборудването да е минимум 24 месеца от датата на въвеждане на разпределителната уредба РУ-0,4 kV в експлоатация.

00423-2015-0005 Доставка на лампи за поддръжка на осветлението на метростанциите от първи и втори метродиаметър, депо Обеля и буферни паркинги

16.04.2015 10:49:00

Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител за доставка на лампи за поддръжка на осветлението на метростанциите от първи и втори метродиаметър, депо Обеля и буферни паркинги. Обществената поръчка е за доставка на необходимото количество лампи по видове за нуждите на „Метрополитен”ЕАД с технически параметри, посочени в Технически спецификации: одобрено от възложителя Техническо задание - Приложение 4 към настоящата документация. Доставката е DDP „Метрополитен” ЕАД, гр. София. Всяка отделна доставка ще бъде съгласно конкретна заявка на възложителя посочваща технически характеристики и количество лампи. Доставените лампи трябва да бъдат маркирани съгласно изискванията на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и да бъдат придружени с декларации за съответствие за всички стандарти, на които отговарят, декларация за произход и условия за съхранение. Всички документи, придружаващи доставките трябва да бъдат на български език. Фабричната опаковка е задължение на доставчика. Тя трябва да гарантира стоката срещу външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад. Доставчика следва да даде указания за правилното съхранение на всеки артикул. Срокът за изпълнение на поръчката е: 12 месеца.

00423 - 2015 - 0004 Доставка на резервни части за поддръжка на ескалатор OTIS 513NPE-S на метростанция Сердика

07.04.2015 10:21:33

Обществената поръчка е за доставка на резервни части по видове и количество, посочени в Раздел I. т.3. и в одобреното от възложителя Техническо задание - Приложение 4 от документацията за участие, необходими за поддръжка на ескалатор OTIS 513NPE-S, с местонахождение метростанция "Сердика", с оглед нормалното му и безопасно функциониране. Доставката е DDP „Метрополитен” ЕАД, гр. София, метростанция "Сердика" и депо "Обеля".