Събиране на оферти с обява или покана до определени лица до 2019 г.

ОП - 02 2016г. - 04 Подмяна на осветители на перон и вестибюли на Метростанция "Люлин" с LED - осветители, съгласно одобрено от възложителя Техническо задание

16.11.2016 11:00:00

Предметът на настоящата обществена поръчка включва предварително проучване, избор и доставка на осветителни тела с параметри, съответстващи на изискванията на възложителя; демонтиране на съществуващите луминисцентни осветителни тела; доставка и монтаж на нови 346 бр. LED - осветители и свързването им към съществуващата захранваща кабелна мрежа; изпитания и функционални проби на новите системи за осветление; извозване на демонтираните осветителни тела до пункт за изкупуване на вторични суровини; извозване на демонтиранираните луминисцентни тръби и предаване в депо за обезвреждане на опасни отпадъци.