Публични покани, обявени до 15.04.2016 г.

ID 9047027 Доставка на тръби, фасонни части, фитинги и арматура за монтаж по система Grooved Piping System

23.10.2015 10:28:00

Настоящата обществена поръчка е с обект «доставка», изпълнението на която се състои в доставка на поцинковани тръби, фасонни части и арматура за монтаж по система Grooved Piping System.

ID 9046728 - Проектиране и внедряване на система за дистанционен мониторинг на стрелките на МС Младост 1

14.10.2015 10:20:13

Настоящата обществена поръчка е с обект «услуга», изпълнението на която се състои в разработване на пилотен проект и внедряване на система за дистанционен мониторинг на стрелките на МС "Младост 1". Системата за мониторинг на стрелки трябва да служи за следене на системите за управление на стрелки, чрез централизирано сканиране от стаята на диспечера. Инсталираната система ще служи за оценяване състоянието на стрелките. Всички дейности по обществената поръчка следва да бъдат изпълнени съгласно одобрено от възложителя Техническо задание и Технически спецификации и изисквания, приложения към документацията за участие.

ID 9046315 Климатизация на етаж първи в Централен Диспечерски Пункт (ЦДП)

30.09.2015 10:58:00

Настоящата обществена поръчка е с обект «доставка», изпълнението на която се състои в доставка и монтаж на VRF климатична система за централна климатизация с променлив дебит на хладилния агент на първи етаж на Централен Диспечерски Пункт (ЦДП), намиращ се на адрес: гр.София, ул.”Антим І” №35. Доставката и монтажа на климатичната система следва да бъдат изпълнени съгласно одобрено от възложителя Техническо задание – приложение към документацията за участие. Изпълнителят предоставя на възложителя проект и екзекутивна документация на доставената и монтирана климатична система.

Реновиране на част от интериора в три метровлака, състоящи се от четири вагона модел 81-717.4 и 81-714.4

13.08.2015 13:39:00

Обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга при условията на Глава 8„а” от ЗОП с предмет:Реновиране на част от интериора в три метровлака, състоящи се от четири вагона модел 81-717.4 и 81-714.4. Настоящата обществена поръчка е с обект «услуга», изпълнението на която се състои от демонтаж, премахване на никеловото покритие, прахово боядисване и монтаж на ръкохватките и скрепителните им елементи на три броя метровлакове, съставени от четири вагона: два тип 81-717.4 и два тип 81-714.4.

ID 9041876 – Ремонт на локалните платна на бул. Ал. Малинов от км.17 + 515 до ул. Самара върху метротрасето и от км. 18 + 100 до Софийски околовръстен път

19.05.2015 11:20:00

Обществената поръчка е за избор на изпълнител на строително-монтажни работи при условията на Глава 8 „а” от Закона за обществените поръчки. Настоящата обществена поръчка е с обект «Строително-монтажни работи», която включва преасфалтиране на съществуващите локални платна, прилежащи на бул. "Ал. Малинов" и рехабилитация на пътните връзки на възела на булеварда със Софийския околовръстен път, съгласно Техническа спецификация, разработен проект по част „Пътни работи“, придружен с подробна количествена сметка и обяснителна записка. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 30 (тридесет) дни от сключване на договора с избрания изпълнител.

ID 9038645 – Организиране и осъществяване на пране, изсушаване, гладене и пакетиране на спално бельо за нуждите на „Метрополитен” ЕАД, Административно-битова сграда, намираща се в депо „Обеля”

05.02.2015 10:56:00

Настоящата обществена поръчка е с обект «услуга», изпълнението на която се състои в ежедневно организиране и осъществяване на пране, изсушаване, гладене, опаковане и транспорт на спално бельо със средства и материали на Изпълнителя. Нечистото пране се предава франко помещенията на „Метрополитен” ЕАД, Административно-битова сграда, намираща се в депо „Обеля”, като в същото време се приема чистото бельо. Асортимента на артикулите за пране включва: чаршаф горен и долен, калъфка, олекотена завивка, одеяло, хавлиени кърпи. При повреда на предоставеното пране за обработка от Изпълнителя, последният дължи инвентар от същия вид и качество или заплаща стойността на липсващия, повредения, унищожения. Предполагаемо количество за пране на месец – 1700 кг. сухо пране. Срок за изпълнение на обществената поръчка - 18 (осемнадесет) месеца. Публичната покана е публикувана в Регистъра на Агенцията по обществени поръчки под номер ID 9038645 на 05.02.2015г.